Op deze pagina vindt u onze algemene verkoopvoorwaarden, die betrekking hebben op de levering van goederen en diensten.


Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  • Aanbieding: elk aanbod door Lighthouse EU aan Opdrachtgever;
  • Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
  • Dag: kalenderdag;
  • Dienst: het uitvoeren van alle overeengekomen werkzaamheden en de levering van Producten conform de Overeenkomst;
  • Levertermijn: de door Lighthouse EU opgegeven indicatieve termijn voor het volbrengen van de Dienst of een deel daarvan, aan Opdrachtgever;
  • Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Lighthouse EU of van één van de aan Lighthouse EU gelieerde ondernemingen alsmede de door Lighthouse EU ingeschakelde hulppersonen;
  • Nagemaakte producten: betekent een onderdeel dat een kopie of vervanging is zonder wettelijk recht of bevoegdheid om dit te doen of waarvan het materiaal, de prestatie of de kenmerken willens en wetens verkeerd worden voorgesteld door een leverancier op elk niveau in de toeleveringsketen. Voorbeelden van namaakproducten kunnen onderdelen zijn die niet de juiste interne constructie bevatten die overeenkomt met de specificaties van het bestelde onderdeel;
  • Opdrachtgever: de partij, natuurlijke of rechtspersoon, met wie Lighthouse EU onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie Lighthouse EU de Overeenkomst sluit;
  • Opdrachtnemer (hierna: Lighthouse EU): Lighthouse Europe B.V., met als vestigingsadres Centurionbaan 42 D, 3769 AV te Soesterberg, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 75812592;
  • Order: iedere opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook;
  • Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Lighthouse EU en Opdrachtgever wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het overeengekomen meer- en/of minderwerk;
  • Partij (-en): Opdrachtgever of Lighthouse EU. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden Opdrachtgever en Lighthouse EU bedoelt;
  • Producten: alle zaken welke door Lighthouse EU aan Opdrachtgever worden aangeboden op grond van een Overeenkomst;
  • Werkbare dagen: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.

Artikel 2: Toepasselijkheid

  1. 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en/of alle met Lighthouse EU gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Lighthouse EU. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Lighthouse EU zijn overeengekomen.
  2. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Opdrachtgever verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van Lighthouse EU nadrukkelijk overeen dat Lighthouse EU niet gebonden is aan die voorwaarden van de Opdrachtgever.
  3. 3. Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Lighthouse EU. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Lighthouse EU en derden worden ingeroepen indien Lighthouse EU deze schriftelijk heeft bekrachtigd.
  4. 4. Lighthouse EU is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Lighthouse EU de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden zal tenminste 30 dagen zitten.
  5. 5. Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die door Lighthouse EU wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Lighthouse EU aansprakelijk is of kan zijn.

  Artikel 3: Aanbieding

  1. 1. Een Aanbieding door Lighthouse EU geschiedt geheel vrijblijvend. Indien een Aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de Aanbieding vermeld. Een Aanbieding van Lighthouse EU geldt niet automatisch ook voor vervolg Aanbiedingen.
  2. 2. Een samengesteld Aanbod verplicht Lighthouse EU niet tot het verrichten van een gedeelte van het Aanbod tegen een overeenkomstig deel van de in het Aanbod opgegeven prijs.
  3. 3. Alle bij de Aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens, kenmerken, specificaties, kleuren en hoeveelheden gelden steeds bij benadering en zijn voor Lighthouse EU slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk door Lighthouse EU is aangegeven. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, klachten of ontbinding.
  4. 4. Indien een Aanbieding van Lighthouse EU (mede) gebaseerd is op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  5. 5. Alle monsters, tekeningen, beschrijvende zaken of advertenties uitgegeven door Lighthouse EU en alle beschrijvingen van de goederen of illustraties of beschrijvingen van de Diensten in de catalogi of brochures van Lighthouse EU worden uitgegeven of gepubliceerd met als enig doel een benaderend idee te geven van de Diensten en/of daarin beschreven Producten. Ze maken geen deel uit van de Overeenkomst en hebben geen contractuele kracht.
  6. 6. Eventuele onjuistheden in de orderbevestiging dienen binnen acht Dagen na datum orderbevestiging, op sanctie van verval van recht, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Lighthouse EU.
  7. 7. Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door Medewerkers van Lighthouse EU ofwel namens Lighthouse EU gedaan door haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden Lighthouse EU slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
  8. 8. Het enkel uitbrengen van een vrijblijvende Aanbieding aan de Opdrachtgever verplicht Lighthouse EU geenszins tot het sluiten van een Overeenkomst.
  9. 9. Voor Diensten waarvoor naar hun aard en omvang geen Aanbieding of opdrachtbevestiging wordt verzonden, dan wel in geval van afroeporders c.q. deelleveringen, wordt de factuur tevens als Opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst ook juist en volledig weer te geven.

  Artikel 4: Prijs, betaling en zekerheidstelling

  1. 1. De overeengekomen prijs is exclusief omzetbelasting (B.T.W.). De prijs is gebaseerd op de ten tijde van de Aanbieding bekende prijsbepalende factoren. Lighthouse EU is te allen tijde gerechtigd om tussentijdse prijsverhogingen en eventuele meerkosten aan Opdrachtgever door te berekenen. Alle - verhogingen in – heffingen, belastingen, invoerrechten, accijnzen en wisselkoersen, zal Lighthouse EU eveneens steeds en direct mogen doorberekenen.
  2. 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, geschiedt betaling binnen uiterlijk 30 Dagen na factuurdatum. Betalingen worden verricht met gebruikmaking van het door Lighthouse EU aan te wijzen bank- of girorekeningnummer. Kosten in verband met de betaling zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de Overeenkomst tot stand is gekomen via de elektronische weg, is Lighthouse EU gerechtigd de factuur via de elektronische weg toe te zenden aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
  3. 3. Bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.
  4. 4. Iedere betaling van Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.
  5. 5. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij aan Lighthouse EU een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand geldt als gehele maand. Voorts is opdrachtgever alsdan verschuldigd alle bijkomende buitengerechtelijke en préprocessuele kosten, welke 15% van de totale vordering zullen bedragen, zulks met een minimum van € 250,00 per gebeurtenis.
  6. 6. Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 8 Dagen na factuurdatum schriftelijk aan Lighthouse EU te worden gemeld. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
  7. 7. Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, blijft Lighthouse EU te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan of met een reeds begonnen levering voort te gaan, van Opdrachtgever vooruitbetaling of genoegzame zekerheidsstelling te verlangen. Indien de verlangde zekerheidsstelling of (aan)betaling niet binnen de gestelde termijn wordt verstrekt, is Lighthouse EU gerechtigd Dienst op te schorten en in geval van verzuim de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

  Artikel 5: Levering

  1. 1. Een opgave van de levertijd door Lighthouse EU geschiedt immer bij benadering en kan dus nimmer kunnen worden opgevat als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen. Lighthouse EU is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de Producten die wordt veroorzaakt door een geval van overmacht of het verzuim van de Opdrachtgever om Lighthouse EU te voorzien van adequate leveringsinstructies of enige andere instructies die relevant zijn voor de levering van de Producten.
  2. 2. Indien tussen Partijen is overeengekomen dat Lighthouse EU voor de levering van de Producten dient zorg te dragen, levert Lighthouse EU de zaken op het adres van Opdrachtgever. Het transport c.q. de verzending zal door Lighthouse EU of een ingeschakelde derde plaats vinden. Opdrachtgever dient de verzendinstructies direct bij het sluiten van de Overeenkomst aan Lighthouse EU te doen toekomen. Lighthouse EU heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Producten aan Opdrachtgever aan te bieden. De Producten worden geacht te zijn aangeboden doordat de ingeschakelde derde de Producten aanbiedt op het door Opdrachtgever aangegeven adres. Het rapport van de transporteur die de levering heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering.
  3. 3. Indien tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen dat de Opdrachtgever de Producten zelf dient op te halen en/of zelf het transport dient te verzorgen (= levering af fabriek) dan heeft Lighthouse EU aan haar leveringsplicht voldaan op het moment dat Lighthouse EU aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat de Producten voor afhaling gereed staan. Opdrachtgever is verplicht de door hem gekochte Producten in ieder geval binnen 14 Dagen af te (doen) halen nadat Lighthouse EU aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaken voor afhaling gereed staan. Na het verstrijken van de 14 Dagen zoals genoemd in de vorige zin, zijn de Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever en aanvaard Lighthouse EU geen enkele vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde Producten.
  4. 4. Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, of indien Opdrachtgever nalatig is om de Producten in ontvangst te nemen of op te halen binnen de gestelde termijn in het vorige lid, om wat voor reden ook, is Lighthouse EU gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. In dat geval is Opdrachtgever verplicht stockingfee aan Lighthouse EU te betalen ter hoogte van 15% van de totale som van de door Opdrachtgever bestelde Producten per week, waarbij en gedeelte van een week als hele week gerekend wordt, alsook de kosten voor het retourtransport.
  5. 5. Als de Opdrachtgever na het verstrijken van 30 Dagen na levering of na mededeling dat de Producten voor afhalen gereed zijn en Opdrachtgever de Producten nog altijd niet in ontvangst heeft genomen, is Lighthouse EU gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en is de Opdrachtgever naast de annuleringskosten ook de stockingfee kosten, de retourkosten en daaraan gerelateerde kosten aan Lighthouse EU verschuldigd.
  6. 6. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de Producten aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.
  7. 7. Verpakkingsmateriaal zal door Lighthouse EU niet worden teruggenomen. Opdrachtgever dient zelf voor de afvoer van verpakkingsmateriaal zorg te dragen.
  8. 8. In het geval bepaalde Producten niet voorradig zijn, heeft Lighthouse EU het recht het overeengekomen in gedeelten te leveren dan wel, zulks ter keuze van Lighthouse EU, soortgelijke – qua functionaliteit, kwaliteit en prijs – producten te leveren. Lighthouse EU kan de Producten in gedeelten leveren, die afzonderlijk worden gefactureerd en betaald. Een vertraging in de levering of een gebrek in een deellevering geeft de Opdrachtgever niet het recht om een andere deellevering te annuleren.
  9. 9. Indien er sprake is van levering van specifiek voor de Opdrachtgever geproduceerde Producten, heeft Lighthouse EU het recht de geproduceerde meer- of minder Producten met een maximum afwijking van 10% aan de Opdrachtgever te leveren en te factureren.

  Artikel 6: Risico, eigendomsvoorbehoud en retentierecht

  1. 1. Behoudens nadere of afwijkende voorwaarden gaat het risico van de (af)geleverde Producten op Opdrachtgever over op het moment van levering.
  2. 2. Zolang Opdrachtgever niet het volledige bedrag van de betreffende factuur - eventueel verhoogd met vervallen rente en bijkomende kosten - heeft voldaan blijven de (af)geleverde Producten eigendom van Lighthouse EU.
  3. 3. Het eigendom gaat eerst op Opdrachtgever over, zodra Opdrachtgever de gehele vordering integraal heeft voldaan. Opdrachtgever zal niet de bevoegdheid hebben om de nog onbetaald gebleven Producten aan derden door te leveren, tenzij anders overeengekomen en behoudens levering plaatsvindt binnen de normale bedrijfsexploitatie van Opdrachtgever.
  4. 4. Totdat de eigendom van de Producten op de Opdrachtgever is overgegaan, zal de Opdrachtgever:
   • (a) de Producten gescheiden van alle andere goederen in het bezit van de Opdrachtgever opslaan, zodat ze gemakkelijk identificeerbaar blijven als eigendom van Lighthouse EU;
   • (b) geen identificatieteken of verpakking op of met betrekking tot de Producten verwijderen, onleesbaar maken of verduisteren;
   • (c) de Producten in goede staat houden en ze voor de volledige prijs namens Lighthouse EU verzekerd houden tegen alle risico's vanaf de datum van levering;
   • (d) Lighthouse EU de informatie verstrekken met betrekking tot de Producten die Lighthouse EU van tijd tot tijd nodig heeft.
  5. 5. Genoemd eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit over eventuele vorderingen van Lighthouse EU wegens tekortschieten van Opdrachtgever in één van zijn overige verplichtingen uit de Overeenkomst en over vorderingen van Lighthouse EU wegens eerdere Overeenkomsten met Opdrachtgever. Zolang het eigendomsvoorbehoud voortduurt, is Opdrachtgever verplicht om als zorgvuldig schuldenaar voor - het behoud van - de Producten zorg te dragen, met inbegrip van adequate verzekering. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de betreffende zaak te verpanden of te belasten met enig ander - beperkt - recht. Voorts is Opdrachtgever gehouden elke omstandigheid, die de Producten nadelig beïnvloed of kan beïnvloeden, terstond aan Lighthouse EU te melden.
  6. 6. Ingeval van niet-betaling van een opeisbare vordering, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, faillissement of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, ingeval van diens overlijden, heeft Lighthouse EU het recht om, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet betaalde, als haar eigendom terug te vorderen, onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Lighthouse EU ten laste van de opdrachtgever heeft, terstond en ineens opeisbaar.
  7. 7. Indien de door Lighthouse EU geleverde zaken vóór integrale betaling blijken te zijn verwerkt, vermengd of anderszins niet meer zijn te individualiseren, zal Opdrachtgever ten behoeve van Lighthouse EU op diens eerste verlangen zijn medewerking verlenen een bezitloos pandrecht op de aanwezige Producten te vestigen. Ook voor vorderingen van Lighthouse EU op Opdrachtgever uit anderen hoofde dan de betreffende levering, zal Opdrachtgever op eerste verzoek meewerken aan het vestigen van een bezitloos pandrecht op de aan Opdrachtgever toebehorende onbezwaarde zaken.
  8. 8. Opdrachtgever verklaart onvoorwaardelijk mee te werken aan alle formaliteiten nodig voor het vestigen van bedoelde pandrechten. Voor zover nodig en mogelijk verleent opdrachtgever reeds nu ten behoeve van voornoemde bezitloos pandrechten aan Lighthouse EU een onherroepelijke volmacht.
  9. 9. Lighthouse EU is bevoegd het retentierecht uit te oefenen op alle onder haar bevindende Producten waarop de overeengekomen dienstverlening betrekking heeft, zodra blijkt dat Opdrachtgever niet of niet geheel zijn financiële verplichtingen wil of kan nakomen. Hetzelfde geldt voor opeisbare vorderingen uit hoofde van andere door Lighthouse EU verrichte Diensten.
  10. 10. Blijft Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig met voldoening dan zal Lighthouse EU gerechtigd zijn de onder het retentierecht vallende Producten op wettelijk voorgeschreven wijze te gelde te maken, zodat zijn vordering uit de opbrengst zoveel mogelijk zal worden gekweten, onder afdracht van een eventueel surplus.

  Artikel 7 – Beëindiging van de Overeenkomst

  1. 1. Beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever is niet mogelijk.
  2. 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn aan de ontbinding van de Overeenkomst kosten verbonden. De Opdrachtgever is bij ontbinding van de Overeenkomst het overeengekomen bedrag verschuldigd vermeerderd met de door de beëindiging verbonden kosten verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten. De winstderving (daaronder mede verstaan loonderving) wordt derhalve immer aan Lighthouse EU vergoed.

  Artikel 8: Reclame en garantie

  1. 1. Na levering is het geleverde voor risico van Opdrachtgever en is Lighthouse EU niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of vermissingen die de Opdrachtgever op het tijdstip van levering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
  2. 2. De Opdrachtgever is verplicht het geleverde c.q. de verpakking direct na levering te controleren op hoeveelheid, tekortkomingen of beschadigingen. Klachten over hoeveelheid, tekortkomingen of beschadigingen aan het geleverde, welke bij levering zichtbaar en/of controleerbaar zijn, dient de Opdrachtgever op de aflevering bon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd.
  3. 3. Klachten over de kwaliteit dan wel andere afwijkingen en/of gebreken dient de Opdrachtgever binnen 10 werkdagen na aflevering schriftelijk gedetailleerd aan Lighthouse EU kenbaar te maken. Geen klacht zal meer ontvankelijk zijn, wanneer de Opdrachtgever het geleverde heeft verwerkt of aan derden heeft doorgeleverd of gedaan na genoemde termijn, tenzij eerst door of bij de verwerking het gebrek kon worden geconstateerd, onverminderd de verplichting om alsdan tijdig en op de juiste wijze te reclameren.
  4. 4. In alle gevallen, waarin niet franco geleverd wordt, heeft de Opdrachtgever het recht de Producten op eigen kosten, voor verlading te keuren.
  5. 5. Na het verstrijken van de genoemde termijn in lid 3, wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en zullen reclames niet meer door Lighthouse EU in behandeling worden genomen.
  6. 6. De vordering uit hoofde van een tekortkoming door Opdrachtgever is niet ontvankelijk als zij wordt ingesteld 12 maanden na levering, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.
  7. 7. Indien Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor Lighthouse EU uit een dergelijke reclame van Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
  8. 8. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Lighthouse EU worden geretourneerd. Retournering van Producten geschiedt voor rekening van Opdrachtgever.
  9. 9. Geen enkel recht op reclame bestaat indien:
   • (a) de Opdrachtgever verder gebruik maakt van de Producten na een door haar ingediende reclame;
   • (b) het gebrek ontstaat omdat de Opdrachtgever de mondelinge of schriftelijke instructies van Lighthouse EU met betrekking tot de opslag, installatie, inbedrijfstelling, gebruik of onderhoud van de Producten of (indien die er niet zijn) goede handelspraktijken niet heeft opgevolgd;
   • (c) het gebrek ontstaat als gevolg van het feit dat Lighthouse EU een tekening, ontwerp of specificatie volgt die door de Opdrachtgever is aangeleverd;
   • (d) de Opdrachtgever wijzigingen of reparaties aan het geleverde heeft uitgevoerd zonder de schriftelijke toestemming van Lighthouse EU;
   • (e) de Opdrachtgever Nagemaakte producten gebruikt in combinatie met de werking van de Producten;
   • (f) het gebrek ontstaat als gevolg van normale slijtage, (opzettelijke) schade, onzorgvuldigheid, onoplettendheid, nalatigheid of abnormale werkomstandigheden; of
   • (g) de Producten verschillen van de productspecificatie als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de toepasselijke wettelijke of regelgevende normen.
  10. 10. Na ontvangst van de reclame stelt Lighthouse EU zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De Opdrachtgever dient Lighthouse EU bij dit onderzoek behulpzaam te zijn.
  11. 11. In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Lighthouse EU de keuze hebben om:
   • (i) de Producten te repareren of te vervangen;
   • (ii) de reclame te (doen) verhelpen;
   • (iii) een redelijke vermindering van de prijs te crediteren.
   Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting zoals omschreven bij punt (i t/m iii), zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen geldt geen nieuwe garantietermijn maar de lopende garantietermijn.
  12. 12. Voor aankopen via de webshop geldt een zichttermijn van 14 dagen.

  Artikel 9: Overmacht

  1. 1. Lighthouse EU is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  2. 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, pandemie, epidemie, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele problemen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van Lighthouse EU, en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken, oorlog(sgevaar), oproer, sabotage, overstroming, bedrijfsbezetting, gewijzigde overheidsmaatregelen. en financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  3. 3. In geval van blijvende overmacht is Lighthouse EU gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Lighthouse EU is ter zake jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
  4. 4. In geval van tijdelijke overmacht is Lighthouse EU gerechtigd de termijnen waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan de Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Opdrachtgever ter zake van het reeds door Lighthouse EU uitgevoerde deel van de Overeenkomst.
  5. 5. Indien Lighthouse EU ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is Lighthouse EU gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.
  6. 6. Indien Lighthouse EU bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

  Artikel 10: Garantie

  1. 1. Lighthouse EU verbindt zich jegens Opdrachtgever om zaken te leveren van deugdelijke kwaliteit, in de juiste hoeveelheid en overeenkomstig de omschrijving zoals vermeld in het Aanbod of de Overeenkomst. In het algemeen zal Lighthouse EU zich ervoor inspannen om de overeengekomen Dienst te laten beantwoorden aan de Overeenkomst en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
  2. 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, verstrekt Lighthouse EU voor door haar geleverde Producten geen andere garantie dan de garantie die derden aan Lighthouse EU verstrekken.
  3. 3. Lighthouse EU garandeert dat de Producten vanaf de datum van levering voor een periode van 12 maanden (garantieperiode):
   • (a) in overeenstemming zijn met de beschrijving in de Overeenkomst en eventuele toepasselijke specificaties en kenmerken; en
   • (b) vrij zijn van gebreken.

  Artikel 11: Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. 1. Lighthouse EU is niet aansprakelijk voor schade, welke de Opdrachtgever door of ten gevolge van Diensten van Lighthouse EU zou mogen ondervinden, tenzij haar opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. In geen geval zal Lighthouse EU jegens Opdrachtgever en/of derden verder aansprakelijk zijn dan vergoeding van schade, gedekt door diens aansprakelijkheidsverzekering of – indien een dergelijke verzekering niet is afgesloten en/of geen dekking verleend wordt – tot de totale in de desbetreffende overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW.
  2. 2. De Opdrachtgever vrijwaart Lighthouse EU voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze laatste tegen Lighthouse EU zouden kunnen instellen op grond van enige productaansprakelijkheid dan wel enig handelen of nalaten van de zijde van Lighthouse EU of de door Lighthouse EU aangewezen personen c.q. Medewerkers in verband met de uitvoering van enigerlei Overeenkomst, (rechts)handeling of het voldoen aan enigerlei leveringsplicht ten opzichte van de Opdrachtgever.
  3. 3. Ingeval van onrechtmatig handelen zijdens Lighthouse EU of diens Medewerkers, is Lighthouse EU slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. Ook in die gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximumbedrag, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel.
  4. 4. Lighthouse EU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ingeval van werkzaamheden in onder aanneming, zelfwerkzaamheid door of namens opdrachtgever, advieswerkzaamheden, zomede voor niet door Lighthouse EU uitgevoerde (dé)montagewerkzaamheden of verplaatsing.

  Artikel 12: Overige bepalingen

  1. 1. Lighthouse EU is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen, tenzij de Opdrachtgever een consument is. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
  2. 2. Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Lighthouse EU een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming.
  3. 3. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.
  4. 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
  5. 5. Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
  6. 6. Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Lighthouse EU gevestigd is, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.

  7. Contact

   In case you have questions about the above sections, please, do not hesitate to contact us through the Lighthouse Europe B.V. Contact Page.


   Lighthouse Europe B.V. is in Nederland geregistreerd onder nummer 75812592.