Lees a.u.b. deze voorwaarden aandachtig door alvorens deze website te raadplegen. U accepteert deze voorwaarden enkel al door de inhoud van deze website te raadplegen Sluit uw sessie af als u deze voorwaarden niet wenst te accepteren.


Privacy-beleid

Lighthouse Europe B.V. (deel uitmakend van de bedrijvengroep MAX Co.) is een fabricerend bedrijf met wederverkopers overal in Europa. Dit beleid betreffende het beschermen van de persoonlijke levenssfeer licht toe hoe we persoonsgegevens en persoonlijke gegevens over u verzamelen, bijvoorbeeld als u onze website bezoekt of als u op een andere manier met ons communiceert zoals via telefoon, via e-mail of via post.

Welke informatie verzamelen wij over u?

Wij verzamelen informatie over u op het moment dat u zich bij ons inschrijft of als u een opdracht plaatst voor levering van producten of diensten.

Lighthouse verzamelt en verwerkt onderstaande persoonlijke gegevens:

 • Uw naam.
 • Uw functie.
 • De naam van uw bedrijf.
 • Het e-mailadres van uw bedrijf.
 • Het contacttelefoonnummer van uw bedrijf.
 • Het postadres van uw bedrijf.
 • Een wachtwoord voor toegang tot de website.
 • Gegevens over uw drukmachine.

Zoals veel bedrijven verzamelen ook wij informatie via cookies. We kunnen cookies gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookieverklaring.


Hoe zullen wij de gegevens over u gebruiken?

Wij verzamelen gegevens over u om uw opdracht te kunnen verwerken, om uw domein te kunnen beheren en om u te kunnen assisteren bij het gebruik van onze producten.

Wij verzamelen gegevens over u om u per reguliere post te kunnen informeren over producten en diensten, waarvan wij menen dat die voor u van belang is.

Wij gebruiken de via de website verzamelde informatie om uw volgende bezoek aan onze site te personaliseren en wij maken gebruik van het door u verstrekte e-mailadres om u via e-mailberichten te informeren over producten en diensten als wij menen dat dit voor u nuttig kan zijn.

Wellicht nemen wij ook telefonisch contact met u op om andere producten en diensten te kunnen aanbieden als wij menen dat die interessant voor u zouden kunnen zijn.

Lighthouse Europe B.V. deelt uw informatie NIET met derden in het kader van marktbewerking.

Wij bewaren uw gegevens veilig zolang dat vereist is of naar gelang uw instructies ter zake.

Gegevens over betaalkaarten worden uitsluitend gebruikt voor het afwikkelen van uw betalingen voor door u bij ons afgenomen producten en diensten. Na verwerking wordt de desbetreffende financiële informatie zorgvuldig vernietigd en nimmer gearchiveerd.


Marktbewerking

Het ligt in het legitieme zakelijke belang van Lighthouse Europe B.V. besloten dat de onderneming haar klanten en contactpersonen informeert over haar meeste recente producten en diensten en om klantdomeinen en klantaankopen te beheren en te administreren.

Wij verwerken gegevens over onze klanten en passen directe marktbewerking toe als onderdeel van dit hierboven genoemde legitieme zakelijke belang. Wij hebben er behoefte aan gebruik te maken van verscheidene kanalen en berichten om onze markten direct te kunnen bewerken. Zo kunnen we ervoor zorg dragen dat onze klanten geïnformeerd blijven. Waar mogelijk borgen wij dat gericht en relevant informatie versturen.

U hebt te allen tijde het recht ons te verzoeken een einde te maken aan contact in het kader van martkbewerkende doeleinden. Wilt u dat wij niet langer contact met u opnemen in het kader van marktbewerking? Informeer ons dan a.u.b. en verstrek ons in detail de gegevens die aan het eind van dit beleidsdocument vermeld staan.


Toegang tot uw gegevens en correcties daarop

YU hebt het recht een duplicaat op te vragen van de gegevens die wij over u aanhouden. Neem a.u.b. via reguliere post, e-mail of telefoon contact met ons op als u een duplicaat wenst van (een deel van) uw persoonsgegevens of persoonlijke gegevens. Wij brengen u oor deze dienstverlening een klein bedrag in rekening.

Wij willen er zeker van zijn dat uw persoonsgegevens en persoonlijke gegevens accuraat en actueel zijn. Denkt u dat uw gegevens niet accuraat zijn? Vraag ons dan die gegevens te corrigeren of om die te verwijderen.


Wijzigingen in ons beleid betreffende het beschermen van de persoonlijke levenssfeer

Periodiek nemen we ons beleid betreffende het beschermen van de persoonlijke levenssfeer onder de loep. Eventuele aanpassingen zullen we op deze webpagina publiceren. Dit beleid betreffende het beschermen van de persoonlijke levenssfeer werd het laatst bijgewerkt op 14 mei 2018.


Hoe neemt u contact met ons op?

Neem a.u.b. contact met ons op als u vragen hebt over ons beleid betreffende de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer of over uw persoonsgegevens of persoonlijke gegevens waarover wij beschikken:

 • Telefonisch: +31 035 5880010
 • Via reguliere post: Lighthouse Europe B.V., Centurionbaan 42 D, 3769 AV Soesterberg, Nederland

Juridische kennisgeving

Kennisgeving betreffende auteursrecht

De inhoud van deze website is onderworpen aan het auteursrecht - Copyright © 2019 Lighthouse Europe B.V. Alle rechten voorbehouden. Informatie, verstrekt via deze website, waaronder maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en geluid, mag niet, uitgezonderd strikt persoonlijk gebruik of mits anderszins vermeld, worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen zonder voorafgaand schriftelijk daartoe van Lighthouse Europe B.V. daartoe verkregen toestemming. Het aanbrengen van wijzigingen in het inhoudelijk materiaal van de website is expliciet verboden. Bepaalde delen van de website vallen onder de auteurswetrechtelijke bescherming van de verschaffers ervan.

Geen garanties of waarborgen

Informatie, oproepbaar via deze website, wordt verstrekt in de geboden vorm. Onder geen beding zal Lighthouse Europe B.V. aansprakelijk zijn jegens geen enkele partij noch aansprakelijk zijn voor enig directe, indirecte of bijzondere schade of andere gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, noch door het oproepen van een - via een geboden hyperlink - andere website, waaronder en zonder enige beperking ter zake van enig verlies qua winst, onderbreking van bedrijfsvoering, verlies van software of andere gegevens als die zijn opgeslagen op uw informatieverwerkend systeem of anderszins, zelfs niet als wij expliciet in kennis zijn gesteld van de kans op dergelijke schade.

 • Lighthouse Europe B.V. verstrekt geen garanties en/of waarborgen hoe dan ook betreffende enig andere website die u via deze website benadert. Dergelijke garanties en/of waarborgen worden uitsluitend als gerief verstrekt en betekenen niet dat Lighthouse Europe B.V. haar verantwoordelijkheid bevestigt of verantwoordelijkheid accept voor het inhoudelijke materiaal op of het gebruik van een dergelijke website. Bovendien is het aan u voorzorgen te treffen en te borgen dat hetgeen u voor eigen gebruik selecteert vrij is van zaken als virussen, wormen, malware en andere zaken die destructief van aard zijn.
 • Informatie, oproepbaar via deze website, kan technische onvolkomenheden of typografische fouten bevatten.
 • De informatie, opgenomen op deze website, kan te allen tijde worden gewijzigd en wel zonder enige voorafgaande kennisgeving of verplichting.
 • De op de website gepubliceerde informatie kan verwijzingen of kruislingse verwijzingen bevatten naar producten, diensten en dergelijke van Lighthouse Europe B.V. die niet in uw land zijn geïntroduceerd of beschikbaar zijn. De nauwkeurigheid van dergelijke informatie kan niet worden gegarandeerd, in het bijzonder omdat die informatie onderworpen is aan wijzigingen, specifieke vereisten of beschikbaarheid. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat Lighthouse Europe B.V. het voornemen heeft dergelijke producten, diensten en dergelijke in uw land te introduceren. Neemt contact op met onze wederverkoper in uw omgeving voor meer informatie over producten, diensten en dergelijke die voor u beschikbaar zijn en die u zou willen bestellen.

Specifieke software, verkrijgbaar via de website

Elk programma dat u vanaf deze website zou kunnen downloaden valt onder bescherming van het auteursrecht, toevallend aan de leveranciers ervan. Gebruik van zulke programma's is onderworpen aan de bepalen van de eindgebruikerslicentieovereenkomst die is bijgesloten bij of is opgenomen in dat programma (de 'Licentieovereenkomst'). Tenzij anderszins in de Licentieovereenkomst bepaald, is het programma uitsluitend beschikbaar om door eindgebruikers te worden ingelezen en gebruikt. Elke verveelvoudiging of doorgifte van het programma is in strijd met de bepalingen van de Licentieovereenkomst en is zowel civiel als strafrechtelijk vervolgbaar.

Zonder enige inperking van het voornoemde, is het dupliceren of reproduceren van het programma op een willekeurige server of locatie voor nadere reproductie of doorgifte expliciet verboden.

De goede werking van het programma is mits toepasselijk gegarandeerd en dan nog uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen, zoals opgenomen in de Licentieovereenkomst. Uitgezonderd voor zover in de Licentieovereenkomst wordt gegarandeerd sluit Lighthouse Europe B.V. hierbij alle aanspraken op garantie en voorbehouden uit betreffende het programma, waaronder alle geïmpliceerde garanties en voorbehouden qua verhandelbaarheid, geschikt voor een bepaald gebruiksdoel, titel en vrijheid van inbreuk op enig recht.


Handelsvoorwaarden

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en kosten van leveringen. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle facturen moeten binnen 30 dagen volgend op datum van facturatie zijn voldaan.

Verkoopvoorwaarden en -bepalingen

Raadpleeg voor een volledig overzicht van verkoopbepalingen de internetpagina Verkoopvoorwaarden en -bepalingen.

Nauwkeurigheid van kleuren

Kleuren, afgebeeld voor een willekeurige soort vinyl of voor willekeurige verbruiksartikelen zijn uitsluitend ter illustratie bedoeld. Neem contact met ons op voor feitelijke lintmonsters.


Lighthouse Europe B.V. is in Nederland geregistreerd onder nummer 75812592.